O projekcie

Cel Projektu

Poprawa wewnętrznej dostępności transportowej woj. Warmińsko – Mazurskiego poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Pogrodzie – Frombork.

Cele szczegółowe :
Cel projektu 1: Poprawa dostępności miasta powiatowego Braniewo i przejść granicznych z obwodem kaliningradzkim FR poprzez DW 504.
Cel projektu 2: Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników połączenia drogowego realizowanego drogą wojewódzką 504.
Oba przedstawione cele są ze sobą ściśle powiązane. Cel 1 zakłada wprowadzenie zmian poprzez rozbudowę i poprawę parametrów technicznych drogi co wpłynie korzystnie na poprawę jakości systemu transportowego i jego rozwój, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Cel 2 dotyczy bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym ciągu komunikacyjnym i wynika bezpośrednio z celu 1.

Cele realizowanego projektu:
-poprawa jakości i nośności nawierzchni,
-poprawa stanu technicznego obiektów mostowych,
-poprawa płynności jazdy,
-poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
-poprawa parametrów geometrycznych zgodnych z wymaganiami normatywnymi,
-usprawnienie systemu odwodnienia nawierzchni,
-zwiększenie sprawności skrzyżowań.


Opis projektu:
Inwestycja położona jest w województwie warmińsko – mazurskim, w powiecie elbląskim (gmina Tolkmicko), w powiecie braniewskim (gmina Frombork) na odcinku od skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 503, bez rozbudowy skrzyżowania)– do ulicy Elbląskiej stanowiącej granicę robót odcinka przebudowanego w 2010 roku w m. Frombork, łączna długość ok. 8,364 km i stanowi I etap rozbudowy dw 504 Pogrodzie –Braniewo.

W ramach planowanego zadania przewiduje się:
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przebudową oraz zagrażających bezpieczeństwu użytkowników ruchu drogowego, wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych;
- przebudowę mostu na rz. Narusa w km 27+670; wpisanego do rejestru zabytków;
- doprowadzenie drogi do parametrów drogi klasy G;
- wzmocnienie nawierzchni do nośności 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez dobudowę górnych warstw nawierzchni;
- przebudowę skrzyżowań, wraz z budową pasów lewo i prawo skrętnych:
- budowę chodników, lub ciągów pieszo-rowerowych na terenie miejscowości;
- wykonanie elementów odwodnienia pasa drogowego (rowy przydrożne i szczelny system kanalizacji deszczowej);
- budowa oświetlenia drogowego na terenie przyległych miejscowości;

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : - wycinka drzew i krzewów kolidujących z rozbudową drogi,
- przebudowa kolidujących urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej (energetyka, teletechnika, wodociągi, kanalizacja deszczowa i sanitarna),
- rozbiórka istniejących przepustów i niektórych elementów obiektów inżynierskich (mostu na Narusie),
- rozebranie istniejącej nawierzchni i częściowo korpusu drogi we wskazanych przekrojach poprzecznych (korekty łuków poziomych, miejsca występowania warstw z mieszanek mineralno-smołowych i porowatych mieszanek asfaltowych,),
- zdjęcie warstwy humusu,
- korekta niektórych rowów melioracyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie przepustów,
- roboty ziemne (wykop, nasyp) przy poszerzeniu korpusu drogi, na odcinkach korekt nienormatywnych łuków poziomych i pionowych, w miejscu budowy nowych rowów drogowych,
- ułożenie kanalizacji deszczowej,
- budowa i przebudowa obiektów inżynierskich – mosty, przepusty,
- ułożenie przepustów w rowach pod drogami poprzecznymi, pod zjazdami,
- formowanie korpusu drogi we wskazanych przekrojach (skarpy, rowy),
- doprowadzenie zasilania i ustawienie oświetlenia (w miejscowościach, w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych pomiędzy zatokami autobusowymi),
- ułożenie nawierzchni:
o bitumicznej na:
- drodze wojewódzkiej nr 504,
- skrzyżowaniach z drogami powiatowymi i gminnymi,
- ścieżce rowerowej/ciągu pieszo-rowerowym,
- zjazdach do pól i posesji w granicach pasa drogowego,
- dojściach do sugerowanych przejść dla pieszych,
- jezdni manewrowej na zatoce do ważenia pojazdów dla WITD, o z mieszanki niezwiązanej z kruszywa na zjazdach i niektórych drogach poprzecznych, jako przedłużenie odcinków o nawierzchni bitumicznej,
- ustawienie krawężników kamiennych i ułożenie kostki kamiennej na zatokach autobusowych i wysepkach,
- ustawienie krawężników betonowych i ułożenie kostki betonowej na chodnikach, opaskach, - montaż barier ochronnych i balustrad,
- prace wykończeniowe – np. humusowanie skarp, nasadzenie zieleni.
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

PRZYJĘTE PARAMETRY TECHNICZNE drogi DW 504 : - klasa drogi - G
- prędkość projektowa poza obszarem zabudowanym - 60 km/h
- prędkość projektowa na obszarze zabudowanym - 50 km/h
- szerokość pasa ruchu na szlaku - 3,00 m
- szerokość pasa ruchu w terenie zabudowanym - 3,50 m
- szerokość pobocza - 1,25 m
- kategoria ruchu - KR3
- dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 115 kN/oś
- szerokość chodnika dla pieszych - 2 m
- szerokość zatoki autobusowej - 3 m